Macau Electronic Resources

分 類 
關鍵字搜尋 
 
 
圖書:公共行政
 
 
 • Segredos da Sobrevivêcia: História Política de Macau
 •  
 • 一國兩制在澳門實施的專題研究
 •  
 • 中葡關係與澳門前途
 •  
 • 生存之道:論澳門政治制度與政治發展
 •  
 • 孰忍一水隔天涯:澳門日報台灣問題評論選
 •  
 • 廉透清風:廉政十年特刊
 •  
 • 愛廉說
 •  
 • 誠實和廉潔教材
 •  
 • 齊為澳門動腦筋"系列︰2002-2011
 •  
 • 澳門2020:未來20年遠景目標與發展策略
 •  
 • 澳門城市概念性規劃綱要
 •  
 • 澳門政制
 •  
 • 澳門政制 (內地版)
 •  
 • 澳門政治社會研究
 •  
 • 澳門政治與公共政策初探
 •  
 • 澳門特別行政區公共關係政策研究
 •  
 • 澳門華人政治文化
 •  
 • 澳門總督與立法會
 •  
 • 澳門縱談
 •